Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

รายวิชาที่มีอยู่


 • หลักการและวิธีการสอน รูปแบบและลักษณะการสอนที่ดี หลักการและวิธีการ
  สอนแบบต่าง ๆ หลักการสอนและวิธีการสอนตามแนวพุทธศาสนา จุดมุ่งหมาย
  ของการสอนการเตรียมการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร แผนการสอนและแผน
  การจัดเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่จะสอน ศึกษาวิทยานิพนธ์
  หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาหลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบ

  การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน พระพุทธศาสนา
  กับการวิจัย การวิจารณ์
  ผลงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัย

 • เพื่อศึกษาระเบียบวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายข้อมูล การสรุปผลของการวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย และการนาวิจัยมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางพุทธศาสนา


Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
วันนี้ Sunday, 21 September 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Skip เข้าสู่ระบบSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip ค้นกระดานเสวนา

ค้นกระดานเสวนา


การค้นหาชั้นสูงช่วยเหลือ การค้นหาชั้นสูง (หน้าต่างใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมคนที่ free web counter ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ดร.วรวัฒน์ บุญดี E-mail : vorawat.boon@hotmail.com โทร. 089-9493131