กรรมการร่วมควบคุมวิทยานิพนธ์
ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายชื่อ
งานวิจัย/ค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
สถาบัน

นายมนูญ เกษมาลา พศ. 2555

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบ 4 MAT กับการเรียนตามปกติ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฺ

นายศิวภพ พิเนตร พ.ศ. 2555

การเปรียบเทียบผลการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยบทเรียนบนเครือ
ข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับบทเรียนบนเครือข่าย Big 6 Skill เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฺ

นายกฤตนัย ไชยดี พ.ศ. 2555

การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนแบบปกติเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(สาระทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฺ
นางพัชรินทร์ กองสินแก้ว พ.ศ.2555

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนแบบ
Big 6 Skill กับการจัดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมPhotoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฺ