รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
เนื้อหาที่เรียน ระดับ ปวช.

.....................- การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
.....................- การเขียนโปรแกรม Visual Basic
.....................- การเขียนโปรแกรมภาษา C++ , C#
.....................- การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA เบื้องต้น
.....................- การจัดการ Database เบื้องต้น
.....................- การใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์เบ้องต้น
.....................- และภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

................... - การสร้างหุ่นยนต์


เนื้อหาที่เรียน ระดับ ปวส.
.....................- การเขียนโปรแกรมภาษาซีขั้นสูง
.....................- การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic ขั้นสูง
.....................- การเขียนโปรแกรมภาษา C++ , C#
.....................- การเขียนโปรแกรมภาษา JAVAขั้นสูง
....................- การเขียนโปรแกรมภาษา Android
.....................- การจัดการ Database
.....................- การใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ขั้นสูง
.....................- และภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

....................- การสร้างหุ่นยนต์

.