.ชื่อ-สกุล  นายเจษฏากร  ศรีคำ
 ชื่อเล่น  อุ้ม
 ที่อยู่  145 หมู่ 5  ตำบลกุง  อำเภอ ศิลาลาด  จังหวัด ศรีสะเกษ  33160
 E-Mail   Aum.Lum@hotmail.com
 มือถือ  0843032825
 เพื่อนสนิท          -

ชื่อ- สกุล   นายศุภกาญจน์  แสนศรี
ชื่อเล่น  เก๋       
ที่อยู่   106  หมู่ 2  ตำบลโนนเปื่อย  อำเภอ กุดชุม  จังหวัดยโสธร  35140
E-Mail   Su-pakarn@hotmail.com
มือถือ  0880823490
เพื่อนสนิท         -

ชื่อ- สกุล  นายชูชาติ  ตะนูรักษ์
ชื่อเล่น  อวบ
ที่อยู่  28 หมู่ 7 ตำบลบึงแก  อำเภอ  มหาชนะชัย  จังหวัด ยโสธร 35130
E-Mail  Virathtaya@gmail.com
 มือถือ  0811417844
 เพื่อนสนิท   เก็ต
 มือถือ   088-0810622

ชื่อ- สกุล  นายวิทวัส  ไชยแสง
ชื่อเล่น  หนุ่ย
ที่อยู่  71 หมู่  6  ตำบลเค็งใหญ่  อำเภอ หัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  37240
E-Mail  Witt_wat@hotmail.com
 มือถือ  08447231996
เพื่อนสนิท            -

ชื่อ- สกุล  นายอาคม  แสงทิตย์
ชื่ื่อเล่น  คม
ที่อยู่  15  หมู่ 1  ตำบลนาโส่  อำเภอกุดชม  จังหวัดยโสธร  35140
E-Mail  akoom888@hotmail.com
มือถือ  088-0819791
พื่อนสนิท  นายคำเทียน  พันธุมี

ชื่อ- สกุล  นายเกียรศักดิ์  นาถาบำรุง
ชื่อเล่น  Beer.
ที่อยู่  186 หมู่ 1  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
E-Mail  Beef_konza@hotmail.com
มือถือ  082-3663368
เพื่อนสินท   นายธีระศักดิ์  ทับทัน

ชื่อ- สกุล  นายธนากร  โททับไทย
ชื่อเล่น  เบิร์ด
ที่อยู่  113 หมู่ 3   ตำบลหนองทัพไทย  อำเภอ พนมไพร  จังหวัด ร้อยเอ็ด  45140
E-Mail  tanakorn335@hotmail.com
มือถือ  086-2396335
เพื่อนสนิท   นายสุพจน์  เหล็กศรี

ชื่อ- สกุล  นายลพบุรีรัตน์  โพนแดง
 ชื่อเล่น  ลพ
 ที่อยู่  139 หมู่  5  บ้านกุดจอก  ตำบลน้ำคำใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
E-Mail  lop_bureerat001@windowslive.com
 มือถือ  087-5525171
เพื่อนสนิท 1. นางสาวพัชรพร  ปีตะเสน  (pim)
                    2.  นายคำเทียน       พันธุมี
มือถือ   0828634358  (pim)

ชื่อ- สกุล  นายคำเทียน  พันธุมี
ชื่อเล่น  เทียน
ที่อยู่  112  หมู่ 5  บ้านหนองบัวน้อย    ตำบลโคกสว่าง  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 45410
E-Mail  lovelysmart@hotmail.com
มือถือ  083-6631827
เพื่อนสนิท   นายอาคม  แสงทิตย์

ชื่อ- สกุล  นายฉลองศักดิ์  โพนทัน
ชื่อเล่น  อุ้ม
ที่อยู่  134  หมู่ 3  ตำบลโพนทัน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
E-Mail  Aum4979@gmail.com
มือถือ  087-4584424
เพื่อนสนิท  นายปริเยศ  วิกล

ชื่อ- สกุล  นายปริเยศ   วิกล
ชื่อเล่น  หมู
 ที่อยู่  109  หมู่ 4  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
E-Mail  trariyeit@hotmail.com
มือถือ   087-4454453
เพื่อนสนิท  นายฉลองศักดิ์   โพนทัน
 มือถือ   087-4454453

ชื่อ- สกุล  นายภูมิสิทธิ์  โพนทัน
ชื่อเล่น  โป๊ะ
ที่อยู่  97  หมู่  1  ตำบลโพนทัน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
E-Mail  poa1923@hotmail.com
มือถือ    0821430834
เพื่อนสนิท  หมู   ,  อุ้ม

ชื่อ- สกุล  นายธรีศักดิ์   ทับทัน
ชื่อเล่น  เค
ที่อยู่  82  หมู่  1  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
E-Mail  Theerasak_thabtan@hotmail.com
มือถือ  088-0829432
เพื่อนสนิท        -

ชื่อ- สกุล  นายเอกชัย  เวชกามา
 ชื่อเล่น  เก็ท
 ที่อยู่  119  หมู่  10  ตำบลเขื่อนคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
E-Mail  EKKachaiB-Boy@hotmail.com
มือถือ  088-0810622
เพื่อนสนิท  P” อวบ , เก๊ะ  , อ้น , อุ้ม
 มือถือ   081 -1417844

ชื่อ-สกุล  นายนพดล  คำหินกอง
ชื่อเล่น  บอย
ที่อยู่  54/3  ตำบล ดู่ลาด   อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร  35170
E-Mail  noppadol478@hotmail.com
มือถือ  087-2452770
เพื่อนสนิท      -

ชื่อ-สกุล  นายเอกบดินทร์    จำปาแพง
 ชื่อเล่น   ต๊ะ  (TA)
ที่อยู่  59 ถนนห้าธันวามหาราช    ตำบลในเมือง  อ.เมือง
E-Mail  ekbodin@hotmail.com
มือถือ  0881017790
เพื่อนสนิท           -

ชื่อ-สกุล  นายศักดิ์กล  หมายมี
ชื่อเล่น  โก๊ะหวาย
ที่อยู่  201  หมู่  4  ตำบลโคกนาโก  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  35150
E-Mail  Saksako_01@hotmail.com
 มือถือ  088-3424695
เพื่อนสนิท  เก็ท,อัน,ตะ,พี่อวบ

ชื่อ-สกุล   นายสุพจน์   เหล็กสี
ชื่อเล่น   พจน์
 ที่อยู่  99  หมู่ 2  ตำบลหนองทัพไทย  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 E-Mail  FBIPOJ0844@hotmail.com
มือถือ  0848880844
เพื่อนสนิท   นายธนากร  โททัพไทย
มือถือ   0862396335

ชื่อ-สกุล  นายรักเกียรติ  เวฬุวนารักษ์
ชื่อเล่น  เอย์  (Aey)
ที่อยู่  148/1  ตำบลนาโส่  อำเภอกุดชม  จังหวัดยโสธร  35140
 E-Mail  NSBOY_AND@hotmail.com
 มือถือ  0874572030
เพื่อนสนิท    ต๊ะ  , เ ค
 มือถือ  087-4572030