ชื่อ-สกุล  นายวัชรพงศ์       เพิ่มพูล
ชื่อเล่น  บี
ที่อยู่  260 ถ.ประชาสัมพันธ์   อ.เมือง   จ.ยโสธร  35000
e-mail  Maxwell-be@hotmail.com
มือถือ  087-5682731
เพื่อนสนิท  นายชำนาญ   หลักคำ
มือถือ   085-2063005

ชื่อ-สกุล  นายวิษณุ   โพนเฉลียว
ชื่อเล่น  แอ็ดดี้
ที่อยู่  53 หมู่ 11 ต.สำราญ   อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000
e-mail  eddy_018@hotmail.com
มือถือ  088-0241073
เพื่อนสนิท  นายนฤพล   สังสะนา
มือถือ    082-7807839

ชื่อ-สกุล  นายศุภกร   มุละสิวะ
ชื่อเล่น  หนุ่ย
ที่อยู่  123 หมู่ 13  ต.กุดชุม   อ.กุดชุม   จ.ยโสธร  35140
e-mail  Nouy33@hotmail.com
มือถือ  0848356546
เพื่อนสนิท  นายสถาพร  เบ้านอก
มือถือ  082-7817528

ชื่อ-สกุล   วิทวัส   กาแก้ว
ชื่อเล่น  บอล
ที่อยู่  115 หมู่ 13  ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด
e-mail  dug_tam@hotmail.com
มือถือ 082-7401415
เพื่อนสนิท  นายวัชรพงศ์   เพิ่มพูล
มือถือ  087-5682731

ชื่อ-สกุล  นายธนชัย   มุ่งเคน
ชื่อเล่น  หมู
ที่อยู่  132 หมู่ 2  ต.เดิด   อ.เมือง   จ.ยโสธร  35000
e-mail  capmoo_o@hotmail.com
มือถือ  087-6451830
เพื่อนสนิท  นายวิษณุ   โพนเฉลียว
มือถือ  088-0241073

ชื่อ-สกุล นฤพล   สังสะนา
ชื่อเล่น  บูชซี่
ที่อยู่  168 หมู่ 1   ต.ตาดทอง   อ.เมือง   จ.ยโสธร   35000  
e-mail   nar.upon@hotmail.com
มือถือ   082-7807839
เพื่อนสนิท   นายทิติศักดิ์   พุทธาสมศรี
มือถือ  080-1623604

ชื่อ-สกุล  ไชยวิชิต  ธรรมรักษ์
ชื่อเล่น  เฟิท์ส
ที่อยู่  317 หมู่ 1   ต.สำราญ   อ.เมือง   จ.ยโสธร   35000
e-mail   risotto-first@windowslive.com
มือถือ   080-4874316
เพื่อนสนิท   นายสิงขร   เทพมณี
มือถือ   080-0020624

ชื่อ-สกุล  นายวัชรินทร์   ฤทธิ์ภักดี
ชื่อเล่น  ริน
ที่อยู่  21 หมู่ 1   ต.ดูกอึ่ง   อ.หนองฮี   จ.ร้อยเอ็ด   45140
e-mail   rin_ritphakdee@hotmail.com
มือถือ   088-35683393
เพื่อนสนิท   นายนฤเบศ   ศรีคำ
มือถือ   086-0774161

ชื่อ-สกุล   นายสุพจน์   แสงโชติ
ชื่อเล่น   ต๊ะ
ที่อยู่   98 หมู่ 6   ต.ทรายมูล   อ.ทรายมูล   จ.ยโสธร 
e-mail   supodt@hotmail.com
มือถือ   087-9265789
เพื่อนสนิท   นายนฤพล   สังสะนา
มือถือ  082-7807839

ชื่อ-สกุล  นายสิงขร   เทพมณี
ชื่อเล่น   อาร์ม
ที่อยู่   12 หมู่ 1   ถ.เทพมณี   ต.สำราญ   อ.เมือง   จ.ยโสธร   35000
e-mail   risotto-za@hotmail.com
มือถือ  080-0020624
เพื่อนสนิท   นายไชยวิชิต   ธรรมรักษ์
มือถือ   080-4874316

ชื่อ-สกุล   นายนฤเบศ   สีดำ
ชื่อเล่น   หนึ่ง
ที่อยู่   95 หมู่ 7    ต.โพนงาม   อ.กุดชุม   จ.ยโสธร   35140
e-mail   sdbs_nd@hotmail.com
มือถือ   086-0774161
เพื่อนสนิท   นายวัชรินทร์   ฤทธิ์ภักดี
มือถือ   088-3568393

ชื่อ-สกุล   นายชำนาญ   หลักคำ
ชื่อเล่น   บอม
ที่อยู่   135 หมู่ 4   ต.ดู่ทุ่ง   อ.เมือง   จ.ยโสธร   35000
e-mail   chamnan@hotmail.com
มือถือ   085-2063005
เพื่อนสนิท   นายสุพร   ขาวผิว
มือถือ   083-7344414

ชื่อ-สกุล   วัชรกิติ   สว่างวงศ์
ชื่อเล่น   ตะวัน
ที่อยู่   816 หมู่ 2   ต.ลุมพุก   อ.คำเขื่อนแก้ว   จ.ยโสธร 
e-mail   kuchailek_33@hotmail.com
มือถือ   088-3551447
เพื่อนสนิท   นายสุภชล   ขันแข็ง

ชื่อ-สกุล   คมกริช   สินสมุทร
ชื่อเล่น   แซม
ที่อยู่   1 หมู่ 10   ต.กุดน้ำใส   อ.พนมไพร   จ.ร้อยเอ็ด    45140
e-mail   zam_@hotmail.com
มือถือ   080-7964207
เพื่อนสนิท   ทัศนัย   สังเกตุ
มือถือ   087-4312361

ชื่อ-สกุล   อรรถวุฒิ   ธิมาชัย
ชื่อเล่น   บิ๊ก
ที่อยู่   20 หมู่ 17   ต.เดิด   อ.เมือง   จ.ยโสธร   35000
e-mail   Bigc103_@sanook.com
มือถือ   083-7389672
เพื่อนสนิท   สุพร   ขาผิว
มือถือ   083-7344414

ชื่อ-สกุล   นายทิติศักดิ์   พุทธาสมศรี
ชื่อเล่น   เบวล์
ที่อยู่   72 หมู่ 5   ต.ขั้นไดใหญ่   อ.เมือง   จ.ยโสธร   35000
e-mail   Thitisug@hotmail.com
มือถือ   080-1623604
เพื่อนสนิท   นายพงษ์พัฒน์   ธรรมรักษ์
มือถือ   084-8355310

ชื่อ-สกุล   นายพงษ์พัฒน์   ธรรมรักษ์
ชื่อเล่น   เกมส์
ที่อยู่   73 หมู่ 3   ต.พระเสาร์   อ.มหาชนะชัย   จ.ยโสธร   35130
e-mail   pongpat_g@hotmail.com
มือถือ   084-8355310
เพื่อนสนิท   นายทิติศักดิ์   พุทธาสมศรี
มือถือ   080-1623604

ชื่อ-สกุล   สุพร   ขาวผิว
ชื่อเล่น   แจ๊ค
ที่อยู่   3 หมู่ 4   ต.ยอ   อ.คำเขื่อนแก้ว   จ.ยโสธร   35110
e-mail    s_han@hotmail.co.th
มือถือ   083-7344414
เพื่อนสนิท   อรรถวุฒิ   ธิมาชัย  
มือถือ   083-7389672

ชื่อ-สกุล   นายศุภโชค   ทองแก้ว 
ชื่อเล่น   นัท  
ที่อยู่   151 หมู่ 10   ต.สำราญ   อ.เมือง   จ.ยโสธร   35000
e-mail    444_dog_japjap@live.com
มือถือ   081-7186285
เพื่อนสนิท   นายดนัย   สนมฉ่ำ  
มือถือ   087-6465685

ชื่อ-สกุล นายทัศนัย สังเกตุ
ชื่อเล่น นัฐ
ที่อยู่ 11 ม. 15 ต.น้ำคำใหญ่
อ.เมือง จ.ยโสธร 3500
มือถือ 087-4312361
e-mail : natnai_nnj@hotmail.com
เพื่อนสนิทชื่อนายพงษ์พัฒน์ ธรรมรักษ์
มือถือ 084-8255310