ผลงานทางด้านการวิจัย
โดย. ดร.วรวัฒน์ บุญดี (Ph.D.)

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร. 089-9493131

1. วิทยานิพนธ์

..1.1 ระดับปริญญาโท (พ.ศ. 2546)
.......- เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเรื่องส่วนประกอบและ
การทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

..1.2 ระดับปริญญาเอก (พ.ศ. 2553)
.......- เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเว็บ เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติและการทำงานแบบร่วมมือของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม

2. งานวิจัย

- A Learning and Teaching Model using Project-Based Learning (PBL) on the Web to Promote
Cooperative Learning (European Journal of Social Sciences – Volume 21, Number 3 (2011))

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง วิชาเครื่องรับวิทยุ เรื่อง ความถี่และการรับ-ส่งวิทยุ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (พ.ศ. 2554)

- การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร ที่มีต่อการศึกษาต่อในระดับ ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร (พ.ศ.2554)

- การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำลอง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำงานแบบร่วมมือของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2554)

- การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการเลือกศึกษา
ต่อสายอาชีวศึกษาที่สถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2555)

- การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับการบริการที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (พ.ศ.2555)

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาอิเล็กทรอนิกส์และวงจร เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (พ.ศ. 2555)

- การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกำกับตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพ พฤติกรรม ของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พ.ศ. 2555)