ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

(ดร.วรวัฒน์ บุญดี)

รายชื่อ
งานวิจัย/ค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
สถาบัน
นางสาวอุรนุช ธรรมวิเศษ
พศ. 2547.

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องไฟฟ้า ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้มัลติมิเดีย 2 รูปแบบ
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ฺ
นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร
พ.ศ. 2547
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
ใช้มัลิมิเดียที่มีการแจ้งผลความก้าวหน้าต่างกัน
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ฺ
นางสาวปริชาติ สมนึก
พ.ศ.2547
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ไฟฟ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง ที่มีข้อมูลป้อนกลับต่างกัน
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ฺ
นางสุพีพร ยาสมร
พ.ศ.2547

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้บทเรียน มัลติมีเดียที่มีภาพเคลื่อนไหว 2 แบบ
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ฺ
นายไฑูรย์ สุทธสน
พ.ศ.2547
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาเขมรเบื้องต้นเรื่องการออกเสียง
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
นางสาวอภิวดี แถวนาชุม
พ.ศ.2548
การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเครือข่าย วิชาฮาร์ดแวร์และยูติลิตี้เบื้องต้น เรื่องส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายนัทธี คันธา การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนกมลวิทยา
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าที่ร้อยตรี ประกิต แสนสุข
พ.ศ. 2550
การศึกษาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
นายสมัย ขันแข็ง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง
ไฟฟ้า ชั้้นประถมศึกษาปีที่ 5
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
โรงเรียนบ้านกุดเรือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
นางรังสิยา ณุวงษ์วงศรี การพัฒนาสือวิดีทัศน์สเริมสร้างบทเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
นางสาวมะลิสา ไชยวิเศษ
พ.ศ. 2552
เจตคติและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
สถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดยโสธร
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายชัชวาลย์ ไชยราช
พ.ศ. 2553
เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบภาพ รหัสวิชา 3105-2006 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ที่ปรึกษาการวิจัย)
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
นายอภิชล แสวงดี
พ.ศ. 2554
เครื่องกัดวงจรพิมพ์โดยใช้ความร้อนเป็นตัวเร่ง
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลย
ีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายกฤษดา ทั่งทอง
พ.ศ. 2554
ชุดสื่อการสอนระบบจุดระเบิดและระบบเกียร์อัตโนมัติรถจักรยานยนต์
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวคณิตตา นางาม
พ.ศ.2554
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานพัสดุบนเครือข่าย Internet กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสัญญา ปาลศรี
พ.ศ.2554
การสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดทดลองแขนแยกวัตถุ
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายชิงชัย ศรีสุรัตน์
พ.ศ.2554

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชาฟัลซ์เทคนิค
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายจักรพงษ์ แก่นแก้ว
พ.ศ.2554

การพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วย
ไมโครคอลเลอร์
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายเข็มชาติ พงษ์พาน
พ.ศ..2554

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบอินเตอร์เน็ต social network โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด
(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวประภัสสร นาสูงชน
พ.ศ. 2554

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ(ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางธัญญรัตน์ แสนสุข
พ.ศ.2554

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัส 3000-1101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร" (ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางปิยะรัตน์ กุลแก้ว
พ.ศ.2554

การสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล รหัส 2001-2505
(ตรวจสอบเครื่องมือ)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

นางรัตติกาล ใหญ่ล้ำ
พ.ศ. 2554

เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001-0001
(ตรวจสอบเครื่องมือ)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

นายอุดร เศษโถ
พ.ศ.2555

การทำำเอกสารประกอบการสอน วิชาโปกรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 รหัสวิชา
3901-1002ระดับ ประักาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นายกรกต ศรีสันต์
พ.ศ.2555

ชุดทดลอง "งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์" รหัส วิชา 3102-2201 ระดับประักาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย)
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคเลย

นางสาวกนกรส คำใบ
พ.ศ. 2558

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยโครงงาน เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณาญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
(ครวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก)
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายอภิชาติ เนินพรหม
พ.ศ. 2558

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
(ครวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

นายสมัย ขันแข็ง
พ.ศ. 2558

การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามแนวคิดหลักป
รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
(ครวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวกรรณิการ์ แดนศรีแก้ว
พ.ศ. 2558

รูปแบบพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิ Focus Group วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก)
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาวกนกอร รื่นฤทัย
พ.ศ. 2558

การพัฒนรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมตามแนวคิดสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
การรับรู้ และการยอมรับนวัตกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
(ครวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์